Transport

Menadžment bezbednosti prema §39 Zakon o železnici, EURL 2004/49 (Evropska direktiva o bezbednosti u železnici)

Sigurnosni sertifikat

Na osnovu člana 10. Direktive (EU) 2016/798, mora se dokazati usaglašenost sa sistemom menadžmenta bezbednošću (SMS) opisanim u članu 9.

Železnički SMS mora da pokaže usaglašenost sa zahtevima (kriterijumima) Uredbe (EU) za dobijanje železničkih bezbednosnih sertifikata (Uredba Komisije [EU] br. 1158/2010-Aneks II) i/ili za dobijanje odobrenja za bezbednost u železnici (Uredba Komisije [EU )] Br. 1169/2010-Aneks II).

Pored ove dve uredbe, potrebna je i primena drugih važećih EU propisa (trenutno, na primer, uredba Komisije [EU] 402/2013 o zajedničkoj bezbednosnoj metodi [CSM] za procenu rizika ili sprovođenje Komisije Uredba [EU] 1078/2012 o CSM-u za nadgledanje koje treba primenjivati).

Sigurnosno uverenje i bezbednosna dozvola sadrže autorizaciju kojom se potvrđuje prihvatanje SMS-a koja važi 5 godina. Period važenja sertifikata takođe treba da bude 5 godina. Održavanje železničkog SMS-a mora se osigurati vršenjem godišnjih nadzornih provera.

Usaglašenost se može dokazati izdavanjem sertifikata i/ili potvrde o usaglašenosti - zavisno od odgovarajućih nacionalnih zahteva.

Ciljevi
  • Osiguranje bezbednosti u železnici, zakonska usaglašenost, transparentnost i proverljivost
  • Poslovanje u skladu sa međunarodnim i nacionalnim specifikacijama u skladu sa EU regulativama
Ciljna grupa
  • Železnička preduzeća i rukovodioci infrastrukture
  • Osobe odgovorne za sistem menadžmenta sigurnošću u železnici
  • Rukovodioci železničkih operacija
  • Menadžeri rizika u oblasti bezbednosti u železnici
Kriterijumi

Preduzeća za železnicu moraju da odgovore zahtevima i kriterijumima za sisteme menadžmenta bezbednošću u železnici kako to zahteva evropsko i nacionalno zakonodavstvo.

Akreditacija

Od 27. marta 2014. godine Quality Austria je akreditovana od strane nacionalnog tela za akreditaciju za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću u železnici i registrovana je kao telo za ocenu usaglašenosti, matični broj 0901.

Ostali relevantni standardi

Direktiva (EU) 2016/798, njene izmene i druge relevantne uredbe EU, vodič za bezbednost ERA-GUI-01-SAF-V1, Uputstvo za upotrebu za sisteme menadžmenta bezbednošću u železnici, Evropska železnička agencija (ERA), drugi ERA bezbednosni vodiči na ovu temu, SMS bezbednost u železničkom saobraćaju prema članu 39. austrijskog zakona o železnicama.

Standardi podrške

ISO 9001, ISO 45001 (prethodno OHSAS 18001), ISO 31000

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60