Transport

Evropska uredba o postavljanju žičara (EU) 2016/424

Pregled

Uredba EC žičara usmerena je na poboljšanje sigurnosti kupaca i njihovih zaposlenih u vezi sa žičarama. Direktivom su definisani sigurnosni zahtevi za žičare u svim državama članicama Evropske unije. U tu svrhu su definisane jedinstvene metode ispitivanja sigurnih komponenti i parcijalnih sistema žičara.

Motivacija i koristi
  • povećanje tržišnog udela;
  • povećanje konkurentnosti;
  • povećanje zadovoljstva kupaca;
  • smanjenje provera od strane kupaca;
  • usaglašenost sa EU direktivama;
  • uspostavljanje pozitivnog imidža u javnosti i među javnim organima
Cilj

Uredbom se želi uspostaviti sigurnosni standard za korisnike svih žičara u zemljama EU, kako bi nivo bezbednosti svuda bio isti.

Ako sigurnosne komponente i delimični sistemi ispunjavaju kriterijume Direktive, dodeliće im se CE oznaka. Delovi sa CE oznakom mogu se nabaviti pod istim uslovima u svim državama članicama.

Trenutno se razvijaju posebne evropske specifikacije kao usklađeni evropski standardi (EN) koji bi trebalo da zamene nacionalne propise o bezbednosti. Promene se pre svega odnose na pravila za imenovanje rukovodioca radova i njegovih zamenika i priznavanje njihove kvalifikacije. Ova pravila biće dopunjena dodavanjem informacija o kvalifikaciji i mogućnostima za izuzeće.

Notifikacija

Quality Austria je registrovana kao notifikaciono telo za žičare na osnovu odgovarajuće akreditacije od strane Federalnog ministarstva transporta, inovacija i tehnologije Austrije u skladu sa pravilima evropske uredbe 2016/424 na listi NANDO. Za dodatne informacije pogledajte naš odeljak „Akreditacija i registracija“.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60