Motivacija i korist

Često se kompanije osiguravaju samo od uobičajenih i poznatih opasnosti ili rizika i ispunjavaju zakonske zahteve. Mnoge opasnosti ili rizici se često neće uzimati u obzir. U februaru 2018. godine na snagu je stupio ISO 31000:2018 (Menadžment rizikom). ISO 31000: 2018 integriše upravljanje rizikom u sve poslovne aktivnosti. To se kreće od uspostavljanja korporativne strategije do operativne implementacije u pojedinačnim procesnim koracima. Novi standard ne pretvara upravljanje rizikom u još jedan sistem upravljanja, već uvodi perspektivu opasnosti i šansi u strateško upravljanje i operativnu implementaciju.

  • Menadžment rizicima i bezbednošću podrazumeva predviđanje slučajnosti sistematskim pristupom
  • Dobro usmerena i sistematska prevencija je najbolji način da se zaštiti kompanija kako bi se sprečila šteta koja je naneta kompaniji i povećala prilika za ostvarivanje većeg profita
  • Ako se otkriju ranjivost i opasnosti koje se mogu izbeći, to donosi prednosti za svaku kompaniju
  • Procenu će izvršiti akreditovano telo za sertifikaciju sa kvalifikovanim auditorima
  • Moguće je rano upozorenje
  • Moguća je integracija u sisteme menadžmenta  koji postoje u kompaniji

Procena prema prema ISO 31000, kao i "Skeniranje rizika" mogu se sprovesti u kombinaciji sa proverom menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine ili bezbednosti ili primeniti nezavisno od usluga provere.

Zahtevi

Zahtevi koji se odnose na ocenjivanje prema ISO 31000

Procena prema ISO 31000, koju sprovodi Quality Austria, sprovodiće se prema planu provere napravljenom zajedno na lokaciji. Procenjivači su sertifikovani menadžeri rizika ili procenitelji rizika. Uzeće se u obzir sledeći zahtevi:

 • utvrđivanje usaglašenosti sa zahtevima koje postavlja standard
 • svest ljudi
 • identifikovanje snaga i mogućnosti za poboljšanje
 • identifikovanje skrivenih šansi i rizika i opasnosti
 • pokazivanje alternativnih metoda i prakse

Zahtevi prema qualityaustria metodologiji : "Brzo skeniranje rizika" ili "Skeniranje rizika"

qualityaustria  sprovodiće se zajedno sa najvišim rukovodstvom u obliku umerene samoprocene iskusnih procenitelja na lokaciji.  prema "10 RCM" metod (10 kategorija rizika) je analiza kompanije sa holističkim pristupom:

 • Potencijal rizika kompanije će se analizirati na osnovu metode "10 RCM"
 • Na osnovu kontrolne liste "10 RCM" (matrica rizika), za kompaniju će biti napravljena kriva temperature koja se odnosi na rizik

Kod korišćenja klijent će odabrati 3 prioriteta među 10 glavnih grupa rizika. Ovi prioriteti će biti obrađeni u potpunosti. Preostalih 7 glavnih grupa rizika biće pokriveno sa po 10 ključnih pitanja. Brzo skeniranje rizika trajaće približno 4 sata.

"Skeniranje rizika" uključuje potpunu obradu svih 10 glavnih grupa prema metodi "10 RCM" i trajaće 8 sati. Svi dokumenti i zapisi stvoreni tokom brzog skeniranja i skeniranja rizika ostaće isključivo na raspolaganju kupcu.

Ciljna grupa

Menadžment rizicima u osnovi mogu sprovoditi kompanije i organizacije nezavisno od veličine ili sektora.

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (prethodno OHSAS 18001), ISO 55001, ISO 41001, ISO 39001

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60