Portfolio proizvoda

Rizik, sigurnost i usaglašenost

Rizik i menadžment sigurnosti

Upravljanje rizikom i sigurnošću podrazumeva sistematski pristup predviđanju slučajnosti. Dobro usmerena i sistematska prevencija je najbolja zaštita kompanije kako bi se sprečila šteta nanesena kompaniji i povećala šansa za ostvarivanje većeg profita. Socijalne razlike u velikim ekonomskim oblastima kao i globalizacija prestupnika podrazumevaju rizike za svaku kompaniju. Zaštita sopstvene organizacije i celog lanca isporuke od incidenata sa velikim posledicama često se zanemaruje. Centralni izazov za menadžment svake organizacije sastoji se u pronalaženju odgovora i rešenja za ove pretnje. Dobro usmerena i sistematska prevencija je najbolja zaštita kompanije od gubitaka. Sistemi menadžmenta rizicima i sigurnošću (Business Continuity Management - BCM) su sistemi menadžmenta koji imaju za cilj preventivnu sigurnost kompanije. Integrisani pristupi upravljanja sledeći klasične sisteme upravljanja prema prema ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 itd., čine osnovu niza kurseva koji su usmereni na fokusiranje na operativne metode i alate prilikom prenošenja znanja.

Serije kurseva

Serija kurseva menadžment rizikom i menadžment kontinuitetom poslovanja zasnovana je na integrisanom menadžment pristupu i omogućava kontinuiranu metodološku kompetenciju i kompetenciju za implementaciju zhateva.

Serija kurseva za menadžment rizikom i menadžment kontinuitetom poslovanja (BCM) je strukturirana na način da je operativni deo sistema upravljanja u saradnji sa standardima i propisima u centru interesovanja. Uz to, orijentisani na praksu i dokazani alati o kojima se razgovara tokom obuka, značajno doprinose utvrđivanju odgovornosti i ovlašćenja u svakoj kompaniji.

Kursevi su sebi postavili cilj da se fokusiraju na prenos znanja o operativnim metodama i alatima koje kompanija može prevesti u delo odmah nakon kursa. Pre svega, postoje metode za procenu i kontrolu rizika koji su poboljšani uz integrisanje novih perspektiva. Kurs je posebno namenjen operativcima u svim funkcionalnim oblastima kompanije.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

+381 11 380 71 60