Kvalitet

ISO 10002 (Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo kupaca – Smernice za postupanje sa žalbama u organizacijama)

Pregled

Međunarodni standard ISO 10002 podržava organizacije u projektovanju procesa postupanja sa žalbama u vezi sa proizvodima i uslugama koje pruža organizacija. Cilj ovog standarda je stvoriti samopouzdanje i povećati zadržavanje kupaca pomažući u pravilnom rešavanju žalbi i iskorišćavajući prilike za učenje.

Motivacija i koristi

Usklađenost sa „Smernicama za postupanje sa žalbama u organizacijama“, kako su opisane u ISO 10002, zasniva se na činjenici da se podnosiocima žalbi daje otvoren i transparentan pristup procesu postupanja sa žalbama. Korišćenje Smernica podržava organizacije u:

  • rešavanju ovih problema i sposobnost obrade žalbi na zadovoljstvo podnosioca žalbe i organizacije na način koji je dosledan, sistematičan i doprinosi rešavanju problema;
  • identifikovanju trendova tako da se osnovni uzroci žalbi mogu ukloniti i poboljšati poslovanje organizacije;
  • razjašnjavanju žalbi na način usmeren na kupca i u radu na otklanjanju neuspešnih poteza organizacije i kulture neusaglašenosti;
  • tome što garantuje kontinuirani dalji razvoj upravljanja štetama
Sadržaj

Standard se odnosi na sledeće teme: 

  • smernice za upravljanje potraživanjima;
  • organizacioni preduslovi i okvir;
  • planiranje i izgradnja efektivnog upravljanja potraživanjima;
  • sprovođenje;
  • pregled i poboljšanje

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60