Kvalitet

ISO 10001

Pregled
SRPS ISO 10001:2020 (ISO 10001:2018)
Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za kodekse ponašanja za organizacije

Ovaj dokument daje smernice za planiranje, projektovanje, razvoj, primenu, održavanje i poboljšavanje kodeksa ponašanja za zadovoljstvo korisnika. Ovaj dokument je primenljiv na kodeks u vezi proizvoda i usluge koji sadrži obećanja koje organizacija daje korisnicima u vezi sa svojim ponašanjem. Takva obećanja i odredbe u vezi s njima, imaju cilj da se poveća zadovoljstvo korisnika. U prilogu A su dati pojednostavljeni primeri elemenata kodeksa za različite organizacije.

U ovom dokumentu termini "proizvod" i “usluga” odnose se na izlazne elemente organizacije koji su namenjeni korisniku, ili ih korisnik zahteva. Ovaj dokument je predviđen za korišćenje od strane bilo koje organizacije bez obzira na tip, veličinu, ili proizvode i usluge koje ona obezbeđuje, uključujući i organizacije koje projektuju kodekse ponašanja za zadovoljstvo korisnika za korišćenje od strane drugih organizacija. U prilogu C je dato uputstvo posebno za male organizacije. Cilj ovog dokumenta je kodeks ponašanja za zadovoljstvo korisnika koji se odnosi na pojedinačne korisnike koji kupuju ili koriste dobra, imovinu ili usluge za lične potrebe ili za domaćinstvo, mada je primenljiv za svaki kodeks ponašanja za zadovoljstvo korisnika. Ovaj dokument ne propisuje suštinsku sadržinu kodeksa ponašanja za zadovoljstvo korisnika, niti upućuje na druge vrste kodeksa ponašanja, kao što su oni koji se odnose na vezu između organizacije i njenog osoblja, ili između organizacije i njenih isporučilaca.

 

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60