Portfolio proizvoda

Javna administracija

Upravljanje kvalitetom u javnoj administraciji

Upravljanje kvalitetom kao strateški faktor uspeha postaje sve važnije u javnoj administraciji. Donosioci odluka u politici i administraciji već duže vreme su shvatili ogromne mogućnosti koje pružaju savremeni sistemi upravljanja kvalitetom.

Bez obzira da li je reč o uspostavljanju uspešnog alata za upravljanje ili prelasku sa tela koje sprovodi standarde i zakone i propise, istovremeno fokusirajući se na sprovođenje zakona, na pružaoca usluga koji se fokusira na građanina i kupca ili o pojednostavljivanju ili ubrzanju procedura i postupaka prilikom modernizacije administracije i na taj način preduzimanja važnih sistematskih akcija za sprovođenje budžetske reforme relativno lako, efikasno i iznad svega održivo, do sada javne uprave imaju iskustvo u korišćenju sistema poput korišćenja sistema upravljanja kvalitetom - pre svega ISO 9001 - kao izuzetno korisnih alata za implementaciju. Takođe, dalji razvoj ka integrisanim sistemima upravljanja i posebno bavljenju sistemom upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001, postaju sve važniji.

Upravljanje kvalitetom je deo Lisabonske strategije Evropske unije. U EU se upotreba upravljanja kvalitetom smatra delom reforme javne uprave koja doprinosi sprovođenju Lisabonske strategije.

Javna uprava i CAF

Menadžment kvaliteta nudi javnoj administraciji nove načine preuzimanja potrebnog i važnog zadatka za savršenu interakciju sa trgovinom i industrijom i društvom u celini. Administracija koja stalno uči i razvija se, je imanenta u upravljanju kvalitetom.

Holističko upravljanje kvalitetom nudi mogućnost povezivanja i umrežavanja postojećih ili planiranih alata za modernizaciju, kao što su izračunavanje troškova i performansi ili kontrolisanje, i suprotstavlja se trendu posmatranja modernizacije isključivo kao deo upravljanja poslovanjem. Menadžment kvaliteta osmišljen i zamišljen u tom smislu može dati važan doprinos holističkoj reformi javne uprave.

CAF - Common Assessment Framework

CAF predstavlja zajednički okvir procene. CAF je evropski sistem procene kvaliteta pod motom „Unapređenje organizacije samoprocenom“. Stoga sledi principe EFQM modela izvrsnosti. Kao sveobuhvatan sistem upravljanja kvalitetom, CAF identifikuje potencijale („koji omogućavaju“) i kvalitet rezultata (kriterijumi „rezultata“). CAF razmatra sve zainteresovane strane, uključujući društvene interese (okruženje, društvena pitanja). CAF nije „koncept upravljanja“, tj. ne precizira na koji način i kojim alatima se trebaju postići rezultati. Međutim, to takođe znači i nedostatak sistemskih pravila koja su uglavnom apsolutno neophodna za garantovanje održivog poslovnog uspeha. S druge strane, CAF se bez problema može kombinovati sa drugim konceptima.

Samoprocena prema CAF je pogodan način pripreme za dobijanje sertifikata prema ISO 9001. Takođe, na ovaj način je Quality Austria kompetentan i iskusan partner javne uprave pružanjem informacija i obuka i pružanjem podrške javnoj administraciji u pregledu stanja.

Sertifikacija, verifikacija i validacija sistema

+381 11 380 71 60