Motivacija i korist

Primena ovog standarda osigurava sistematizaciju bezbednosnih aktivnosti i optimizaciju procesa. Pored toga, pomaže u postizanju strukturiranog poboljšanja zakonske usklađenosti i okvirnih uslova zahvaljujući upotrebi transparentnih sistema za odgovorne osobe, predstavnike i menadžere.

Pojačana je svest o rizicima po zdravlje i bezbednost na radu i verifikovani su zakonski zahtevi u vezi sa zdravljem i bezbednošću. Postoji otvorena politika informisanja u pogledu razvoja bezbednosti i zdravlja na radu i postiže se kontinuirano unapređenje zaštite na radu i zaštite zdravlja. Procesi se sistematski preispituju i mere se definišu, sprovode, nadgledaju i procenjuju.

Organizacija sertifikovana prema ISO 45001 uliva veće poverenje kupcima, dobavljačima, zaposlenima, državnim organima i investitorima. Mnoge specifikacije ISO 45001 slične su zakonskim zahtevima. Stoga ISO 45001 podržava svaku ambicioznu organizaciju u povećanju pravne korporativne sigurnosti.

ISO 45001 zasnovan je na ISO strukturi visokog nivoa i može se efektivno kombinovati sa drugim standardima kao što su ISO 9001 i ISO 14001 zbog iste strukture i formata. Standard je u velikoj meri usklađen sa aspektom prevencije (zasnovane na riziku).

Ciljevi
 • Uspostavljanje sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i zdravlja na radu kako bi se smanjili rizici prema zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama, koje bi mogle biti izložene rizicima zaštite na radu u vezi sa organizacijom
 • Neprekidno unapređivanje sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
 • Dokazivanje usklađenosti sa sopstvenom politikom bezbednosti i zdravlja na radu
 • Komuniciranje ove usaglašenosti sa spoljnim stranama
 • Potvrda / provera sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu od strane nezavisne spoljne organizacije
 • Utvrđivanje sopstvenog nivoa bezbednosti i zdravlja na radu i izjava o usaglašenosti sa postojećim specifikacijama sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
Ciljna grupa

Pogodno za organizacije u trgovini i industriji, pružaoce usluga, društvene institucije, javni i opštinski sektor kao i železničke kompanije.

Kriterijumi

Sistem menadžmenta ISO 45001 uključuje zahteve za sisteme menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, koji pomažu organizacijama da upravljaju rizicima u vezi sa zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu i da poboljšaju svoje performanse. Specifikacije sistema menadžmenta bezebdnosti i zdravlja na radu može primeniti bilo koja organizacija. Svi uslovi navedeni u standardu ISO 45001 treba da budu uključeni u sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu. U kojoj meri se koriste, zavisi od različitih faktora kao što su korporativna politika kompanije, aktivnosti organizacije, rizici i složenost operacija i procesa.

Da bi dobila sertifikat prema ISO 45001, organizacija mora da ispunjava sledeće kriterijume:

 • utvrđivanje relevantnog konteksta organizacije u vezi sa bezbednošću i zaštitom zdravlja
 • sprovođenje analize rizika i prilika
 • uspostavljanje plana i postavljanje ciljeva za poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu organizacije
 • integrisanje zahteva u poslovne procese
 • interna provera i periodično preispitivanje od strane rukovodstva
Akreditacija

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je akreditovana za sertifikaciju organizacija prema ISO 45001 od aprila 2018. g.

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SCC, AUVA SGM, EN 13816, Bezbednost železnica prema članu 9 Direktive (EU) 2016/798 (2004/49)

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60