Portfolio proizvoda

Integrisani sistem menadžmenta

Integrisanje različitih zahteva u sistem menadžmenta

Organizacije su sve više fokusirane na postizanje integrisane implementacije sistema menadžmenta. Integracija donosi brojne prednosti: jasne i koordinisane odgovornosti i raspoređivanje zadataka, pružajući bolji pregled celokupnog sistema u organizaciji i, kao posledica toga, optimizaciju troškova. Pitanje nije da li je integracija pravi put - konsenzus već postoji po tom pitanju - to je pitanje kako se može izgraditi optimalna i integrisana struktura, što rezultira da se sistemi i njihovi sistemski elementi na različitim nivoima međusobno prepliću neprestano teže unapređenju ka izvrsnosti.

Integrisane provere

Norme i standardi, zakonodavna tela i uredbe nude ogroman izbor i raspon modela iz oblasti kvaliteta, životne sredine i bezbednosti, rizika i mnogih drugih oblasti. Na primer, zasnivajući se na ISO 9001, organizacije su razvile sisteme menadžmenta životnom sredinom u skladu sa ISO 14001 i / ili EMAS, upravljanje bezbednošću i zdravljem prema ISO 45001 (bivši BS OHSAS 18001), SCC, SCP ili su trenutno u procesu sprovodeći ih. Pored toga, stvoren je širok spektar sektorskih standarda sa zahtevima ili smernicama usmerenim na određene ciljne grupe.

Integrisane provere su sredstvo za sertifikaciju integrisanih sistema menadžmenta. Ne može se značajno smanjiti napor kombinacijom modela, već se može uzeti i širi pogled na kompaniju i sa ovom još korisnijim preporukama  može se prepoznati njen dalji razvoj.

Većina proveravača pokriva nekoliko standarda ili modela proveravača ili procenjivača, koji predstavljaju kompetenciju za integrisane sisteme menadžmenta u svakoj proveri.

Integrisane obuke

Čitavo polje integrisanog menadžmenta prezentuje se na kursevima, na visoko delotvornoj osnovi, pokazujući kako se može uspostaviti optimalna integracija i istovremeno efikasna i efektivna primena svakog odvojenog sistema. Koncept je kristalizacija iz integracionih pristupa, što znači one elemente sistema, koji pružaju zajedničku osnovu za sve sisteme upravljanja. Deset konkretnih pristupa integraciji je izvedeno kroz koncept obuke, kao što je na primer dokumentacija, procesorske metode i alati, da navedemo samo neke od njih. Ova pitanja su sumirana i predstavljena u velikom broju naših kurseva:

  • Integrisani sistem menadžmenta - zahtevi
  • Integrisani sistem menadžmenta - metode i alati
  • Integrisani sistem menadžmenta - razvoj strategije i organizacij

Program obuke za  menadžera sistema za kvalitet, zaštitu životne sredine ili zdravlja i bezbednosti na radu proširuje se predmetnim kursevima koji proučavaju specifična pitanja i dublje se bave temom. Ovo osigurava da se uvek pruža specijalizovana obuka koja pokriva specifične potrebe svake oblasti.

Doprinos kursevima

Posebna prednost koju nudi ova modularna struktura, koja je prvi put definisana 2006. godine, je da se zajednički sadržaji obuke mogu prepoznati za svaku šemu sertifikovanja kao kvalitet, životna sredina i zdravlje i bezbednost. Potrebno je pohađati samo dva određena kursa za obuku za sticanje određenog sertifikata pored ovih uobičajenih integrisanih kurseva. To znači da već tokom treninga profitirate od integracije u smislu prepoznavanja sadržaja treninga.

Prednosti za organizaciju

Polaznici će imati praktičnekoristi od ove šeme tako što će naučiti kako spojiti različite sisteme upravljanja i uspešno implementirati njihovu integraciju u organizaciju. Oni će moći da se bave zajedničkim elementima sistema i da to urade na način koji će takođe odgovarati određenim zahtevima i obavezama. Na taj način se izbegava razvoj ostrvskih rešenja" i stvaraju se sistemi upravljanja koji pružaju optimalnu podršku za razvoj organizacije.

Integrisani sertifikati

Kada su sve tri predmetne oblasti menadžment kvalitetom, menadžment životnom sredinom i menadžment zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu uspešno okončani, učesnici kroz prijavu dobijaju besplatno sertifikate „Menadžer za integrisane sisteme“ ili „Auditor za integrisane sisteme“. Ovaj postupak je takođe povezan sa Evropskom organizacijom za kvalitet i izdavanjem sertifikata „EOQ menadžer integrisanih QEHS sistema “.

Sertifikacija, verifikacija i validacija sistema

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

+381 11 380 71 60