Bezbednost hrane

EN ISO 22716 Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smernice za dobru proizvodnu praksu

Motivacija i koristi

Od jula 2013. godine, nova Uredba EU 1223/2009 zahteva od proizvođača kozmetičkih proizvoda da proizvode prema  „Dobroj  proizvodnoj praksi - GMP“. U Srbiji ovo je definisano u sklopu zakonske regulative tačnije Zakonu o predmetima opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019).

Proizvođačima se stoga savetuje da se prilagode ovoj zakonskoj regulativi i uredbi EU. Ali, kako organizacija može dokazati da proizvodnja zadovoljava zahteve GMP-a? ISO 22716  standard je dizajniran u tu svrhu. U ovom standardu glavni zahtevi  su zaposleni, oprema, proizvodnja i rekamacije opisani u  15 poglavlja i posebno se ispituju. Sertifikacija u skladu sa ovim standardom ne samo da dokazuje da su zakonski uslovi ispoštovani, već pruža mogućnost intenzivne analize higijenskog stanja u organizaciji.

Ciljevi

Ovaj međunarodni standard uključuje smernice za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i otpremu kozmetičkih proizvoda. Ove smernice pokrivaju aspekte kvaliteta proizvoda, ali u celini ne pokrivaju aspekte bezbednosti za zaposlene angažovane u postrojenju, niti pokrivaju aspekte zaštite životne sredine. Ove smernice nisu primenljive na istraživačke i razvojne aktivnosti i distribuciju gotovih proizvoda.

Ciljna grupa

Cilj ISO 22716 je da pruži smernice u pogledu dobrih proizvodnih praksi kozmetičkih proizvoda. Ove smernice su razmotrene za upotrebu u kozmetičkoj industriji i uzimaju u obzir specifične potrebe ovog sektora.

Kriterijumi

ISO 22716 nudi organizacione i praktične savete o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kvalitet proizvoda. Ove smernice su uspostavljene da bi se mogle koristiti tokom celog ciklusa proizvoda od prijema do otpreme. Pored toga, u cilju razjašnjenja načina na koji ovaj dokument postiže svoje ciljeve, svakom glavnom poglavlju dodat je „princip“.

Dobre proizvodne prakse predstavljaju praktični razvoj koncepta za osiguranja kvaliteta opisom proizvodnih aktivnosti koje se zasnivaju na zdravim naučnim procenama i procenama rizika. Cilj ovih GMP smernica je definisati aktivnosti koje klijentu omogućavaju da dobije proizvod koji ispunjava definisane karakteristike.

Dokumentacija je sastavni deo dobre proizvodne prakse.

Drugi relevantni zahtevi

ISO 9001, ISO 22000, BRC Packaging, BRC – Global Markets Programs, IFS PACsecure, EN 15593, FEFCO GMP

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60