Bezbednost hrane

BRCGS – Global Markets Programme – za proizvođače ambalaže za hranu

Motivacija i koristi

„Global Markets Programme“ razvijen je tako da dopunjuje Globalni standard za ambalažu i ambalažni materijal (izdanje 5).

Kako se sertifikacija za Globalni standard i dalje razvija, važno je pružiti mogućnosti za prepoznavanje i podsticanje razvoja sistema bezbednosti proizvoda i upravljanja kvalitetom na mestima na kojima puni zahtevi standarda mogu da dodaju manje vrednosti i na lokacijama koje još uvek uspostavljaju sisteme upravljanja. Šema će omogućiti proveru i prepoznavanje u odnosu na skup zahteva standarda koji su identifikovani kao osnovni nivo i dalji skup zahteva na srednjem nivou. Osnovni i srednji nivoi programa „Global Market“ koriste visoke higijenske zahteve navedene u standardu radi koraka koji vode ka eventualnom sertifikovanju celog standarda, ako je potrebno. Međutim, nivoi takođe omogućavaju prepoznavanje postizanja osnovnih i srednjih nivoa koje kupci sve više prepoznaju kao nešto što daje sigurnost u sistemima bezbednosti proizvoda koji su primenjeni na lokacijama njihovih dobavljača.

Ciljevi

Program:

 • usklađen je sa programom GFSI, omogućavajući klijentima da prepoznaju dostignute nivoe (puni Globalni standard za ambalažu i ambalažni materijal je usaglašen sa GFSI);
 • pruža jasno definisan postupak provere i priznavanja koji se sprovodi u skladu sa zahtevima akreditacije;
 • koristi proveravače koji ispunjavaju iste zahtevne kompetencije kao i provaravači koji se koriste za kompletan BRCGS paket;
 • omogućava kompanijama da postignu osnovne i srednje nivoe i pristupe njihovim izveštajima provere u odeljku u BRCGS direktorijumu pakovanja, omogućavajući prepoznavanje njihovih dostignuća;
 • koristi zahteve koji se zasnivaju na Globalnom standardu za ambalažu i ambalažni materijal, omogućavajući osnovnim i srednjim nivoima da obezbede efikasne odskočne korake ka potpunom sertifikovanju ako to zatraže kupci;
 • zahteva izvršavanje korektivnih radnji usled neusaglašenost sa Standardom pre prepoznavanja na osnovnom ili srednjem nivou, čime se smanjuje potreba da kupci prate izveštaje provere.

Napomena: Program BRC Global Market dostupan je i za proizvođače hrane i zove se „BRCGS Start!“.

Ciljna grupa

Standard utvrđuje zahteve za proizvođače ambalaže i ambalažnog materijala za hranu i neprehrambene potrebe. Takođe se odnosi na prethodne operacije (npr. proizvodnju ambalažnog materijala za konverziju ili štampanje); operacije koje isporučuju ambalažni materijal sa zaliha kod kojih se vrši dodatna prerada ili prepakivanje proizvoda. Šta više, uključuje proizvođače ambalaže koji proizvode i robu za jednokratnu upotrebu koja dolazi u kontakt sa hranom (npr. jednokratne plastične šolje za piće, aluminijumsku foliju) i proizvodnju i snabdevanje drugim materijalima koji su nekonvertirani ili polukonvertirani i koji se koriste ili ugrađuju (npr. premazi i lepila), gde se to zasniva na analizi rizika i uzajamno su dogovoreni između uključenih.

Standard se ne primenjuje na pakovanje ili materijale koji ne podležu nikakvom procesu na mestu provere, ili na aktivnosti koje se odnose na veleprodaju, uvoz, distribuciju ili skladištenje van neposredne kontrole kompanije.

Kriterijumi

Zahtevi na osnovnom nivou programa GM imaju za cilj da pomognu lokacijama da razviju kapacitete i procese za bezbednost proizvoda, obično nazvane dobrom proizvodnom praksom (GMP). Zahtevi na srednjem nivou nadovezuju se na bezbednosne zahteve osnovnog nivoa i namenjeni su da podrže lokacije i njihove kupce u skladu sa zakonskim zahtevima za ambalažni materijal. Zakonodavstvo koje se odnosi na materijale za kontakt sa hranom razlikuje se po svetu u detaljima, ali uglavnom zahteva od preduzeća sledeće:

 • preduzeti analizu opasnosti i rizika (HARA/ HACCP), ili pristup zasnovan na upravljanju sigurnošću proizvoda;
 • obezbediti okruženje za obradu koja obezbeđuje da se rizik od kontaminacije proizvoda minimizira;
 • osigurati sledivost proizvedenih proizvoda;
 • osigurati da je osoblje obučeno i svesno svojih odgovornosti za smanjenje rizika od kontaminacije proizvoda;
 • uspostaviti i održavati program za procenu rizika za ispitivanje, testiranje ili analizu proizvoda;
 • nadgledati i postupati po reklamacijama kupaca.
Akreditacija/ registracija

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je od strane BMDW akreditovana u skladu sa ÖNORM EN ISO/TS 17065 za sertifikaciju, a na osnovu BRC-a od februara 2006. godine, pa je stoga odobrena kao austrijsko sertifikaciono telo i od strane Britanskog konzorcijuma za maloprodaju  - BRC .

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, Prilog CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Vodič EU 2016/C 278/01, ISO 22000, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Preduslovni programi za bezbednost hrane – Proizvodnja hrane/ Ugostiteljstvo/ Proizvodnja ambalaže za hranu/ Transport i skladištenje), FSSC 22000, IFS standardi, BRCGS standardi

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60