Motivacija i koristi

Svrha ovog međunarodnog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su neophodni za poboljšanje energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, upotrebu energije i potrošnju energije. Sistematski pristup pruža sistem menadžmenta energijom u organizaciji. Na osnovu energetske politike i definicije ciljeva, utvrdiće se, sprovoditi i proveravati akcioni planovi. Prema Austrijskoj agenciji za energiju, prosečni potencijali uštede energije procenjuju se na 10 do 20 procenata.

Standard se zasniva na zajedničkim elementima standarda za sisteme menadžmenta kako bi se zagarantovao visok stepen kompatibilnosti, posebno sa standardima ISO 9001 i ISO 14001. Zasnovan je na kontinuiranom procesu poboljšanja, koji je poznat kao PDCA ciklus (Plan-Do-Check-Act), i integriše upravljanje energijom u svakodnevno poslovanje organizacije.

ISO 50001 će steći dalji uticaj zahvaljujući nacionalnim i međunarodnim strategijama za zaštitu klime i energiju. Pogotovo što standard podržava ciljeve održivog razvoja br. 7 (pristupačna i čista energija) i br. 13 (klimatske akcije) koje su izdale Ujedinjene nacije.

Ciljevi

ISO 50001:2018 ima za cilj smanjenje potrošnje energije, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije gasova staklene bašte. To rezultira trenutnim smanjenjem troškova energije, a time i povećanjem dobiti.

Ciljna grupa

Menadžment energijom mogu uspostaviti  organizacije, bez obzira na veličinu ili sektor. Posebno za kompanije kojima je potrebna velika količina energije, standard nudi sveobuhvatne sistematske zahteve i uputstva za uspešnu primenu.

Standard omogućava malim i srednjim organizacijama da preduzmu prve korake ka upravljanju životnom sredinom sa fokusom posebno na polje korišćenja energije. Što se tiče kompanija sa postojećim sistemom menadžmenta životnom sredinom, standard može pomoći da se još više naglasi na ekološki faktor korišćenja energije.

 

 

Zahtevi

Između ostalog, pojam energija uključuje električnu energiju, goriva, paru i isparenja, komprimovani vazduh i izvore obnovljive energije. Pojam "upotreba energije" se posmatra vrlo sveobuhvatno i obuhvata, na primer, osvetljenje, ventilaciju, grejanje, hlađenje, procesnu toplotu, transport, procese ili proizvodne linije.

Osnovni zahtevi su:

  • Proces energetskog planiranja uklj. određivanje ključnih energetskih cifara i osnova za polaznu energiju (ti koncepti su dalje precizirani revizijom)
  • Određivanje relevantnih faktora uticaja uključujući normalizaciju
  • Akcioni planovi
  • Kompetentnost osoba koje utiču na potrošnju energije
  • Poboljšanje sistema menadžmenta energijom i energetski relevantnih performansi
  • Kriterijumi energetske efikasnosti za nabavku i projektovanje objekata
  • Integracija u poslovne procese

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Izveštaji o održivosti

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60