Motivacija i korist

Postoji približno 300000 organizacija koje poseduju sertifikat širom sveta, prema ISO 14001, sa brojevima koji se povećavaju svake godine. U Austriji, ISO 14001 sertifikati dodeljeni su u više od 1000 organizacija.

Generalno, ISO 14001: 2015 takođe sledi strukturu visokog nivoa (HLS), baš kao i ISO 9001. Od 2012. godine, ISO/IEC direktive imaju specifikacije o strukturi i ključnim sadržajima standarda sistema menadžmenta. Usvojen je novi Aneks. Ovaj aneks daje uputstva svim tehničkim odborima u oblasti sistema menadžmenta na način na koji standardi sistema upravljanja moraju biti strukturirani i osnovni tekst koji moraju da sadrže. Važne teme ovih revizija već su određene relevantnim zahtevima: novi prioriteti u vezi sa temama razmišljanja zasnovanog na riziku, vođstvo, uzimajući u obzir kontekst organizacije, fokusirajući se na kompetentnost i jedinstveni termin dokumentovanih informacija, teme su koje određuje ova zajednička struktura i relevantni ključni sadržaji.

Pored ISO 9001, 14001 i 45001 (ranije OHSAS 18001), ovaj Aneks SL predstavlja osnovu za sve standarde sistema menadžmenta koji će se revidirati u budućnosti. Zahvaljujući tome, zajednička primena ovih standarda u integrisanim sistemima menadžmenta pojednostavljena je za korisnike.

Ciljevi
 • Zaštita životne sredine uklanjanjem ili smanjenjem štetnih uticaja
 • Smanjenje mogućih negativnih efekata na organizaciju
 • Podrška organizaciji ispunjavanjem ugovornih obaveza
 • Poboljšanje ekoloških performansi
 • Upravljanje ili uticaj na način na koji organizacija razvija, proizvodi, distribuira, koristi ili odlaže proizvode i usluge
 • Postizanje mogućih finansijskih i operativnih prednosti u cilju jačanja tržišne pozicije
 • Prenošenje informacija o životnoj sredini relevantnim i zainteresovanim stranama radi unapređenja poverenja
Struktura

Prema reviziji iz 2015. godine, ISO 14001 ima novu strukturu:

 1. Obim
 2. Normativne reference
 3. Termini i definicije
 4. Kontekst organizacije
 5. Liderstvo
 6. Planiranje
 7. Podrška
 8. Operacije
 9. Evaluacija učinka
 10. Poboljšanje
Akreditacija

Prema Saveznom Sl. Gl., 182. uredbi, objavljenoj 4. maja 2006. godine, Quality Austria - Training, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH akreditovana je za sertifikaciju organizacija prema ISO 14001.

Drugi relevantni standardi

EMAS, ISO 50001, ISO 9001, ISO 45001, SCC, Izveštaji o održivosti

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60