Građevinarstvo

Izvođenje čeličnih konstrukcija i aluminijumskih konstrukcija prema prema EN 1090

Motivacija i korist

Primenljiva verzija EN 1090-1 stupila je na snagu u Austriji 1. marta 2012. Kao i sva prethodna izdanja, obavezuje preduzeća za obradu metala da pripreme izjave o usklađenosti za svoje proizvode i da isto garantuju kroz CE oznaku.

Ova obaveza se odnosi na sve kompanije koje plasiraju proizvode ovog tipa. S tim u vezi, standard propisuje obaveznu sertifikaciju „interne kontrole proizvodnje“, tj. sistem upravljanja kvalitetom u kompaniji.

Prema ONORM EN 1090 potrebno je dokazati da su sve konstrukcijske komponente proizvedene u skladu sa odgovarajućim zahtevima i odgovarajućim klasama izvođenja. Standard pokriva najvažnija područja poslovanja u čeličnoj i aluminijumskoj konstrukciji:

 • kupovina
 • proizvodnja
 • podugovaranje
 • uputstva za montažu

Ako su projektovanje i razvoj u poslovnim procesima, biće uključeni u sertifikaciju. Odredbe ONORM EN 1090 odnose se i na sve noseće kompozitne konstrukcije od čelika i betona.

qualityaustria sertifikati prilagođavaju se zahtevima proizvedenih komponenti i biće izdati na način koji je prilagođen potrebama kompanije koja se proverava.

Ciljna grupa

Bez obzira na veličinu kompanije, vrstu proizvedenih komponenti i regionalno usklađivanje poslovnih aktivnosti u okviru Evropskog ekonomskog prostora, sve kompanije koje se bave konstrukcijom od čelika i aluminijuma podležu pravilima za noseće konstrukcije koji su definisani u EN 1090. Strukture mogu biti kompletno izvedene ili pojedinačni delovi integrisani u noseće konstrukcije višeg ranga. Pravila pokrivaju sva područja građevinske industrije, npr.

 • građevinarstvo
 • industrijska gradnja
 • izgradnja elektrana
 • izgradnja mostova
 • izgradnja polica
 • izgradnja fasada
 • izgradnja ograde
 • izgradnja skela i platformi
 • gasovodi
Osnovni standardi

ONORM EN 1090 - Izvođenje čeličnih konstrukcija i aluminijumskih konstrukcija

 • Deo 1: Zahtevi za ocenu usaglašenosti strukturnih komponenti
 • Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije
 • Deo 3: Tehnički zahtevi za aluminijumske konstrukcije
Put do sertifikata

Identifikacija aktuelnog stanja

 Pregled stanja (opciono) od strane Quality Austria, u osnovi se sastoji u identifikovanju nivoa kvalifikacije kompanije u vezi sa usaglašenošću sa zahtevima EN 1090, na lokaciji. Tokom pregleda stanja kompaniji će biti dati saveti gde su potrebne adaptacije.

Sertifikaciona provera (inicijalna kontrola)

Provera od strane Quality Austria vrši se na lokaciji prema planu provere koji je usaglašen sa korisnikom. Sve poslovne oblasti (kupovina, proizvodnja, podugovaranje, uputstva za montažu, eventualno dizajn i projektovanje) su predmet provere, posebno uzimajući u obzir unutrašnju kontrolu proizvodnje i rukovanje klasama izvođenja za koje se aplicira.

Tokom provere proverivači su na mestu odvijanja aktivnosti. Odabrani uzorci će se koristiti za proveru uz uključivanje odgovornih iz kompanije. Cilj je da se utvrdi usaglašenost poslovnih procesa sa specifikacijama relevantnih delova serije standarda ONORM EN 1090. Nakon što je usaglašenost potvrđena, kompanija ima pravo da na proizvedenim proizvodima postavi znak CE.

Put nakon dobijanja sertifikata

Prema EN 1090 nadzorne provere će morati da se sprovedu od strane sertifikacionog tela nakon dobijanja sertifikata. Intervali ovih nadzornih provera zavise od zahteva koji se postavljaju prema proizvodima. qualityaustria nadzorne provere prate osnovne uslove za održanje sertifikata.

Notifikacija

Što se tiče EN 1090 Quality Austria je na osnovu odgovarajuće akreditacije od strane Federalnog ministarstva za digitalne i privredne poslove Austrije odobrena kao notifikaciono telo u bazi NANDO (NANDO = Novi pristup odobrenih organizacija) u skladu sa pravilima Evropske direktive za građevinske proizvode.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60