Šta predstavlja Quality Austria Center?

Pregled

Ko smo mi

Vodeće austrijsko sertifikaciono telo 
za integrisane sisteme menadžmenta

Quality Austria je vodeće austrijsko sertifikaciono telo za integrisani sistem menadžmenta, zasnovan na menadžmentu kvalitetom, životnom sredinom i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, kao i temama u vezi sa kvalitetom poslovanja.

Quality Austria Centar je regionalna kancelarija matičnog sertifikacionog tela sa sedištem u Beogradu, u Srbiji. 

Zalažemo se da optimizujemo uspeh naših klijenata i partnera koji je omogućen našim uslugama kao i dosledan dalji razvoj sistema upravljanja.

U tu svrhu, pružamo usluge sertifikacije sistema i pojedinaca,  uz izdavanje akreditovanih sertifikata. Takođe, organizujemo godišnje forume kvaliteta koji okupljaju predavače i goste iz cele Evrope. 

Sertifikacija sistema, verifikacija i validacija.

Kao nezavisno telo za sertifikaciju vršimo procenu usaglašenosti na osnovu međunarodnih standarda i propisa. Stoga procenjujemo i potvrđujemo da se poštuju relevantni zahtevi (poput ISO 9001, standarda za menadžment kvalitetom). Mi pretežno sertifikujemo sisteme, kao i osobe u skladu sa akreditacionim propisima Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove.

Od početka, qualityaustria proces provera usmeren na stvaranje dodatne vrednosti za naše klijente.

  • Očekivanja klijenata značajno utiču na ciljeve i koristi od provera.
  • Kompetentnost proveravača je od izuzetne važnosti.
  • Performanse i efekat proveravanog integrisanog sistema menadžmenta su od presudnog značaja.
  • Ljudi se bolje upoznaju tokom provera.
  • Provera s pravim stavom i vrednostima dovodi do željenog kvaliteta provere.

Quality Austria Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH  je sertifikaciono telo akreditovano od strane Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove u oblastima sistema menadžmenta prema ISO/IEC 17021, sertifikovanje osoba prema prema ISO/IEC 17024 i sertifikaciju proizvoda prema prema ISO/IEC 17065. Quality Austria Center nudi sve usluge iz portfolia usluga matičnog sertifikacionog tela, prilagođene regionalnom tržištu. 

Pravičnost, nepristrasnost i validnost naših procedura i programa sertifikacije garantuju se i potvrđuju u kontinuitetu. Imamo najširi opseg akreditacije u Austriji i kao sertifikaciono telo posvećeni smo da obezbedimo nezavisnost i objektivnost.

Quality Austria je nacionalni predstavnik IQNet-a i zbog toga je ovlašćena za izdavanje priznatih IQNet sertifikata širom sveta.

Obuka i sertifikacija osoba.

Za sertifikaciju osoba preispituju se kompetencije i kvalifikacije osoba i ocenjuje se usaglašenost sa odgovarajućim programima sertifikacije. Fokus na klijente i nacionalna akreditacija kao tela za sertifikaciju osoba prema ISO/IEC 17024 dobijena od strane Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove garantuju visok i priznat standard na nacionalnom i evropskom nivou.

Primarni cilj naših obuka je povećanje kompetencija svih polaznika i to dugoročno. Ovaj cilj prevazilazi puko širenje znanja i podržan je didaktičkim i organizacionim merama. Što se tiče sadržaja, fokusiramo se na praksu i stvaranje vrednosti. Stoga kombinujemo najnovija saznanja iz studija, analiza trendova, razvoja standarda i izveštaja iz prakse sa našim praktičnim znanjima. Pomoću naših webinara, online kurseva i informativnih događaja stalno nastojimo maksimizirati vrednost za naše klijente ostajući na vrhu najnovijih dostignuća.

qualityaustria sertifikati imaju izvanrednu reputaciju i predstavljaju objektivan dokaz kompetencije  zahvaljujući međunarodno prihvaćenim procesima ispitivanja, procene i resertifikacije prema  EN ISO/IEC 17024 standardu. qualityaustria nudi više od 50 programa sertifikacije od kojih je većina akreditovana.

Usaglašavanje i prepoznavanje naše ponude za obuke u skoro 40 zemalja Evropske organizacije za kvalitet (EOQ) garantuju veoma visok i renomiran standard na nacionalnom i evropskom nivou.

Quality Austria je svesna važnosti nepristrasnosti kada deluje kao sertifikaciono telo. Da bi se garantovala objektivnost prilikom obavljanja sertifikacionih aktivnosti, postupanje sa potencijalnim sukobom interesa uključeno je u sistem menadžmenta u okviru Quality Austria.

Naše grupe proizvoda

Za koju grupu proizvoda ste zainteresovani?

Integrisani sistem menadžmenta

Organizacije se sve više fokusiraju na integraciju.

Learn more

Kvalitet

Sistemi menadžmenta kvalitetom poboljšavaju performanse.

Learn more

Životna sredina i energija

Promovisanje stalnog unapređenja životne sredine.

Learn more

Bezbednost i zdravlje na radu

Zdravlje i bezbednost na radu jačaju organizacije.

Learn more

Građevinarstvo

Menadžment kvalitetom je apsolutna potreba u građevinarstvu.

Learn more

Javna administracija

Strateški faktor uspeha za javnu administraciju.

Learn more

Automobilska industrija

Defekti u automobilskoj industriji imaju ozbiljne posledice.

Learn more

Bezbednost hrane

Globalna tržišta i složeni proizvodi zahtevaju sigurnost uz pomoć standarda.

Learn more

Zdravstvene usluge i turizam

Dinamičnom zdravstvenom sektoru potrebni su sistemi koji funkcionišu.

Learn more

Transport

Održavanje visokog nivoa bezbednosti.

Learn more

Rizik, sigurnost i usaglašenost

Predviđanje slučajnosti sa sistematskim pristupom.

Learn more

Učenje i obrazovanje

Visok stepen inovacije zahteva kreativne strategije implementacije.

Learn more

Društvena odgovornost (CSR)

Društvena odgovornost je globalna tema.

Learn more

Six Sigma

Ostvarivanje dugoročnih perfomansi iznad očekivanja uz alate kvaliteta.

Learn more

Sigurnost informacija

Podrška sistemu menadžmenta sigurnosti informacija.

Learn more

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60